Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Provincial Office of Natural Resources and Environment, Trang Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทสจ.ตรัง เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

ทสจ.ตรัง เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง พร้อมด้วย   นายสุกรี อรรถพร ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเขต (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)) ครั้งที่ 15/2563 ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 8 จังหวัด มีคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล จำนวน 15 ราย 24 คำขอ ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดตรัง มีการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวน 2 ราย 2 คำขอ มีมติอนุมัติทั้ง 2 คำขอ

แกลเลอรี่