Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Trang Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 มิ.ย. 63

QR Code คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1

2 มิ.ย. 63

คำสั่งจังหวัดตรังที่ 1647/2563 เรื่ิอง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่ออันตรายและมาตรควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จ.ตรัง

19 พ.ค. 63

คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1501/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ปืดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง

8 พ.ค. 63

แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

8 พ.ค. 63

คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1378/2563 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรงติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง

16 เม.ย. 63

การจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี

26 มี.ค. 63

ประกาศสนง.ทสจ.ตรัง เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดชเื้อไวรัสโคโรนา 2019

23 มี.ค. 63

ประกาศแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏฺิบัติงาน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จำนวนทั้งหมด 15 รายการ
1 2