Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Provincial Office of Natural Resources and Environment, Trang Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     เป้าหมาย
     1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
     2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดดีขึ้น
     3. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กร เพื่อคุณภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     4. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสนอข้อคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
     5. ตรวจสอบติดตามให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง
     6. ทบทวน ปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     7. บุคลากรของหน่วยงานมีการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
     8. การบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ มีความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
     9. บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นมิตร
   10. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีของบุคลากร
การบริการด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
     เป้าหมาย
     1. เสริมสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ
     2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน และเชื่อมโยงข้อมูลกับจังหวัดและกระทรวง
การพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     เป้าหมาย
     1. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
     2. พัฒนาองค์กรความรู้งานตามภารกิจ และงานยุทธศาสตร์แก่บุคลากร
     3. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน/บริหารจัดการงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน