Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Trang Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

                                                                    

                                                                        
                                                                      นายสุกรี  อรรถพร
                                                                  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
                                                               ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ
 
 
                                                                                              
        นายเกียรติศักดิ์  จิตรอักษร                                                                    นางพรเรือง  พิบูลย์
   นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการ                                                        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
                                                                                                                 
       นางสาวนิตฑินันท์  สิงห์อินทร์                                                              นายกิตติพงษ์  เพชรสุทธิ์
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                     นายช่างเทคนิค
                

                                                                                           

          นางสาวจุฑาทิพย์  คงชู                                                                   นายณัฏฐฤทธิ์  สิงห์อินทร์
             พนักงานจ้างทั่วไป                                                                              พนักงานจ้างทั่วไป