Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Provincial Office of Natural Resources and Environment, Trang Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ภารกิจและหน้าที่

ภารกิจและหน้าที่

ภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง  

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคในการอำนวยการ ดำเนินการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด

2. จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น รวมทั้งแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. กำกับ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการการแก้ไขปัญหาและรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล และกิจการประปาสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย

5. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้คำปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมี ส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวน อนุรักษ์ และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ที่กำหนดให้สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เป็นราชการส่วนภูมิภาค

2. ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

3. จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ระดับจังหวัด (รายปี) โดยเริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 4. จัดทำห้องปฏิบัติการ (Operation Room )และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในห้องปฏิบัติการรวมทั้งรายงานให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ทราบเป็นระยะ

5. ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและที่ดิน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และด้านการบริหารจัดการน้ำ โดยมอบผู้รับผิดชอบระดับผู้อำนวยการส่วน 6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) เสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุกวันที่ 25 ของเดือน