Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

Provincial Office of Natural Resources and Environment, Trang Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

                                                                     

                                                  นางลดารัตน์  พงศ์พัฒนพาณิชย์                                                                                          

                                             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ                                                                                     

                                                   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

                                                       

  นายตวงศักดิ์  รักสำหรวจ                             นางสาวสุธรรม  จันนุ้ย                              นายคำรณ ช่องประเสริฐ          

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน     

         ฝ่ายบริหารทั่วไป                                       ฝ่ายการคลัง                                               ฝ่ายพัสดุ 

 

                                                                                                    

   นางสาวสุณี  ลบเลือน                             นางสาวพัทธ์ธิดา  แก้วเพ็ง                                นางสาวสุณี  ลบเลือน                     

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานจ้างเหมา)             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     

        ฝ่ายบริหารทั่วไป                                       ฝ่ายการคลัง                                                   ฝ่ายพัสดุ       

 

                                                                                                  

   นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยแก้ว                                                                                                       

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานจ้างเหมา)                                                               

            ฝ่ายบริหารทั่วไป